Menu
Handeys
WhatsApp

Privatnost
Handeys GmbH

Odgovorno lice

Handeys GmbH, Bahnhofplatz 1, 5400 Baden

Upis privrednog registra: CH-400.4.021.691-8

Zaštita vaše privatnosti

Lični podaci će se tretirati u strogoj tajnosti i neće se prodavati ili prosleđivati trećim licima. Svako lice ima pravo na zaštitu svoje privatnosti, kao i na zaštitu od zloupotrebe njegovih ličnih podataka, na osnovu člana 13. Ustava Švajcarske i propisa o zaštiti podataka Švajcarske Konfederacije (Zakon o zaštiti podataka, DSG). Poštujemo ove odredbe.

U bliskoj saradnji sa našim hosting provajderima, nastojimo da što bolje zaštitimo baze podataka od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe ili falsifikovanja.

SSL enkripcija

Da bismo zaštitili bezbednost vaših podataka tokom prenosa, koristimo najsavremenije procedure šifrovanja (SSL) preko HTTPS-a.

Prikupljanje podataka

Prikupljaju se sledeći podaci:

Lične informacije koje Handeys GmbH dobija prilikom podnošenja zahteva za kredit, lizing ili Kredit ili tokom trajanja poslovnog odnosa (npr. kada ste klijent). u vezi sa fakturisanjem, nadoknadama ili naplatom otvorenih potraživanja i u obradi slučajeva osiguranja) ili koje sama prikuplja (podaci o klijentima). Handeys GmbH prima ove podatke direktno od kupca ili od posrednika.

Podaci trećih lica (npr. posrednici, Centralna kancelarija za kreditne informacije (ZEK) i Informativna kancelarija za potrošačke kredite (IKO), vlasti, kreditne agencije (za kupce iz Nemačke sa ličnom kartom stranca B, L ili G takođe iz Zaštite Udruženje za opšte osiguranje kredita (Schufa)), poslodavci ili iz javnih, opšte dostupnih izvora, kao što su baze podataka ili registri (npr. local.ch ili Poslovni registar).

Automatska obrada podataka na ovoj internet stranici

Kada pozovete naše Internet stranice, informacije koje nam vaš pretraživač šalje automatski se čuvaju u našim „datotekama evidencije servera“. Oni su:

 • browser tip/ -verzija
 • operativni sistem koji se koristi
 • URL upućivača (prethodno posećeni sajt)
 • ime hosta računara koji pristupa (IP adresa)
 • vreme zahteva servera.

Ovi podaci o korišćenju čine osnovu za statističke, anonimne procene, kako bi se prepoznali trendovi, na osnovu kojih možemo u skladu sa tim poboljšati našu ponudu.

Obrada podataka za ugovore o kreditu, lizingu i kreditu

Prikupljeni podaci se obrađuju u svrhu obrade ugovora, u cilju pružanja usluge i podrške korisniku. U slučaju kašnjenja u plaćanju, podaci o klijentu se obrađuju kao deo procesa opomena, na primer Handeys GmbH može pokrenuti dodatna pojašnjenja i kontaktirati kupca. Dodatna pojašnjenja mogu uključiti dobijanje informacija od ili informacija do određenih mesta (npr. posrednik, ZEK, IKO). Takođe, prikupljaju se i obrađuju podaci za obradu potraživanja iz osiguranja u cilju razjašnjenja potraživanja iz osiguranja u saradnji sa partnerom u osiguranju. Podaci o klijentima se takođe obrađuju u okviru njihovih obaveza u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, posebno radi identifikacije klijenta ili utvrđivanja stvarnih vlasnika imovine. Kao deo praćenja transakcija, podaci se obrađuju ako je, na primer, kredit/leasing/Kredit prerano prekinut. U ovom procesu se detaljno ispituje poreklo imovine i iniciraju se neophodne mere.

Vrste podataka koji se obrađuju

 • podaci o inventaru (npr. imena, adrese).
 • kontakt podaci (npr. e-pošta, brojevi telefona).
 • kontakt podaci (npr. e-pošta, brojevi telefona). Podaci o sadržaju (npr. unosi teksta, fotografije, video snimci).
 • podaci o korišćenju (npr. posećene veb stranice, interesovanje za sadržaj, vreme pristupa).
 • meta/komunikacioni podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese).

Svrha obrade

 • Handeys GmbH koristi i obrađuje vaše lične podatke za proveru kreditne sposobnosti i za pružanje usluga prilagođenih vašim potrebama. Prikupljeni podaci se obrađuju u rizične svrhe u cilju utvrđivanja kreditnih i tržišnih rizika povezanih sa kreditnim, lizing i/ili kreditnim transakcijama. Ovo je posebno neophodno jer Handeys GmbH snosi finansijski rizik iz ugovornog odnosa sa kupcem (rizik kreditne sposobnosti). U tu svrhu se izrađuju pojedinačni profili rizika koji služe, između ostalog, za procenu kreditne sposobnosti i kreditne sposobnosti. Ovlašćenje za obradu podataka u rizične svrhe ne može se opozvati, pošto Handeys GmbH zavisi od izračunavanja i ograničavanja svog finansijskog rizika. Odricanje od ove obrade podataka moguće je samo raskidom poslovnog odnosa.
 • Pružanje onlajn ponude, njenih funkcija i sadržaja
 • Odgovaranje na kontakt upite i komunikacija sa korisnicima
 • Security measures
 • Merenje opsega/marketing

Prikupljanje podataka treće strane

Handeys GmbH može dobiti informacije potrebne u svrhu odobravanja kredita (kreditne procene) od trećih strana na koje utiče ovaj ugovor. Handeys GmbH prima od zajmoprimaca i/ili podnosilaca zahteva za kredit, lizing i/ili Kredit u okviru kreditnih, lizing i/ili kreditnih zahteva i ugovora i iz drugih izvora (npr. posrednici kao što su brokeri za kredite i kredite, prodavci vozila, partneri banke, zavodi za dalje obrazovanje, kreditne agencije, Centralna služba za kreditne informacije (ZEK), organi vlasti, poslodavci, kompanije Aduno grupe, Informativna služba za potrošačke kredite (IKO) itd.) razne informacije koje obrađuje za pružanje svojih usluga. Ovo posebno uključuje informacije kao što su trenutna adresa, solventnost ili bilo koji paternalizam.

Obrada podataka od strane trećih lica

Handeys GmbH sarađuje sa trećim stranama u zemlji i inostranstvu kako bi pružio svoje usluge (npr. za IT podršku). Ove treće strane su ugovorno obavezne da obrađuju podatke koji su im prosleđeni isključivo u interesu i u svrhu Handeys GmbH. Oni podležu istim obavezama u vezi sa zaštitom podataka i bezbednošću podataka kao i sama Handeys GmbH i obavezuju se da čuvaju podatke u tajnosti.

Tokom elektronske komunikacije i prenosa podataka, podaci se pod određenim okolnostima mogu prenositi preko trećih zemalja koje ne nude isti nivo zaštite podataka kao Švajcarska. Stoga želimo da istaknemo da podaci koji se prenose u inostranstvo možda ne uživaju jednak nivo zaštite kao po švajcarskom zakonu i da se pristup takvim podacima od strane javnih organa ne može isključiti.

Prenos podataka

Handeys GmbH ne daje trećim licima podatke za sopstvene potrebe. Izuzeci od ovog principa zahtevaju saglasnost kupaca. Takva saglasnost postoji, na primer, za prenos podataka posrednicima (u skladu sa AGB/ALB). U okviru svojih regulatornih ili zakonskih obaveza, podaci o kreditnoj sposobnosti (detalji prijave, njeno prihvatanje ili odbijanje, zaključenje i prestanak ugovora, vrsta obaveze, solventnost, zaostale obaveze, itd.) dostavljaju se Centralnoj kancelariji za kreditiranje Informacije (ZEK) ili Kancelarija za informisanje potrošačkih kredita (IKO).

Po nalogu nadležnih organa ili na osnovu zakonskih obaveza, podaci o klijentima će takođe biti otkriveni vladinim agencijama kao što su organi za sprovođenje zakona ili nadzorni organi.

Brisanje ličnih podataka.

Obrada, prenos i brisanje vaših ličnih podataka vrši se u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka iu skladu sa njima. Handeys GmbH ima pravo da prosledi vaše lične podatke svojim zaposlenima, agentima i povezanim kompanijama unutar i van Švajcarske u cilju funkcionisanja, poboljšanja i personalizacije proizvoda i usluga Handeys GmbH. Handeys GmbH takođe ima pravo ili obavezu da vaše lične podatke prosledi CRIF AG i IKO (Informaciona služba za potrošačke kredite). Handeys GmbH čuva vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je to neophodno u pogledu svrhe obrade ili dok ne istekne zakonski ili ugovorni period čuvanja vaših ličnih podataka.

Pravo na informacije, ispravku, brisanje podataka

Ukoliko želite da podnesete zahtev za informacije, ispravku ili brisanje u vezi sa vašim ličnim podacima, pošaljite svoje pitanje/zahtev poštom i priložite kopiju pasoša ili lične karte na sledeću adresu:

Kontakt

Kada nas kontaktirate (npr. putem kontakt forme, e-pošte, telefona ili društvenih medija), podaci korisnika se obrađuju u svrhu obrade zahteva za kontakt i njegove obrade. Podaci o korisniku mogu biti uskladišteni u sistemu za upravljanje odnosima sa klijentima („CRM sistem“) ili u uporedivoj organizaciji upita kako bi se efikasnije obrađivali mogući naknadni upiti.

Komunikacija i oglašavanje

Handeys GmbH može slati informacije i reklame kupcima poštom ili elektronskim putem (e-mailom, push porukom, SMS-om ili na bilo koji drugi pogodan način). Ova elektronska komunikacija sa korisnikom se odvija preko javnih komunikacionih mreža. Podaci koji se prenose na ovaj način uglavnom su vidljivi trećim licima, mogu se izgubiti tokom prenosa ili ih mogu presresti neovlašćene treće strane. Stoga se ne može isključiti da treće strane mogu dobiti pristup komunikaciji sa klijentom uprkos svim preduzetim bezbednosnim merama. Pošto je e-pošta otvorena komunikacija, generalno nije pogodna za prenošenje ličnih podataka.

Kontakt putem e-pošte biće uspostavljen samo ako je data saglasnost, na primer ako je Handeys GmbH primio adresu e-pošte od pošiljaoca kada ovaj kontaktira Handeys GmbH, kao što je slučaj sa informacijama u kreditu, lizingu i /ili zahtev za kredit, prilikom unošenja (elektronske) prijave ili upitnika ili prilikom učešća na konkursima.

Izbrisaćemo zahteve ako više nisu potrebni. Preispitujemo potrebu svake dve godine; Nadalje, važe zakonske obaveze arhiviranja.

Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje vaš pretraživač čuva kada pozovete veb lokaciju. Kolačići se koriste, na primer, tako da ne morate ponovo da se prijavljujete kada više puta posećujete veb lokaciju ili veb aplikaciju kao što je mi.cion. Kolačiće takođe koriste usluge veb analize kao što je Google analitika da bi označili posetioca.

Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što ćete napraviti odgovarajuću postavku u svom pretraživaču. U ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove veb stranice u punom obimu.

Prikupljanje pristupnih podataka i log fajlova

Mi, odnosno naš hosting provajder, prikupljamo podatke na osnovu naših legitimnih interesa definisanih u čl. 6 Par. 1 lit. f. DSGVO podaci o svakom pristupu serveru na kome se nalazi ovaj servis (tzv. server log fajlovi). Podaci o pristupu obuhvataju naziv veb lokacije kojoj se pristupa, datoteku, datum i vreme pristupa, obim prenetih podataka, obaveštenje o uspešnom pristupu, tip i verziju pretraživača, operativni sistem korisnika, URL upućivača (prethodno posećeni sajt), IP adresu i provajdera koji je tražio.

Informacije o fajlu evidencije se čuvaju najviše 7 dana iz bezbednosnih razloga (npr. radi istrage zloupotrebe ili prevare), a zatim se brišu. Podaci čije je dalje skladištenje potrebno u dokazne svrhe isključeni su iz brisanja dok se dotični incident konačno ne razjasni.

Bilten

Ova web lokacija koristi usluge newsletter2go za slanje biltena. Provajder je newsletter2go GmbH, Kopenickerstrasse 126, 10179 Berlin.

newsletter2go je servis koji se može koristiti za organizovanje i analizu slanja biltena, između ostalog. Ako unesete podatke u svrhu pretplate na bilten (npr. e-mail adresa), ovi podaci će biti pohranjeni na serverima newsletter2go u Njemačkoj. Ako ne želite da vas newsletter2go analizira, morate se odjaviti iz biltena. U tu svrhu obezbeđujemo odgovarajući link u svakoj poruci biltena.

Analiza podataka od strane newsletter2go

Za potrebe analize, e-mailovi poslati sa nevsletter2go sadrže takozvani „piksel za praćenje“ koji se povezuje sa serverima Rapidmail-a kada se e-mail otvori. Na ovaj način se može uvrditi da li je poruka za bilten otvorena. Štaviše, možemo da koristimo nevsletter2go da utvrdimo da li se i na koje veze u poruci biltena klikne. Sve veze u e-poruci su takozvane veze za praćenje koje se mogu koristiti za brojanje vaših klikova. Obrada podataka se zasniva na vašoj saglasnosti (čl. 6, st. 1 lit. a DSGVO). Ovu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku. Opoziv ostaje nepromenjen na zakonitost već obavljenih operacija obrade podataka.

Period skladištenja

Podaci koje ste nam dali u svrhu pretplate na bilten čuvaćemo dok se ne odjavite sa biltena i biće obrisani sa naših servera kao i sa servera nevsletter2go nakon što otkažete svoju pretplatu na bilten . Podaci koji su sačuvani u druge svrhe (npr. e-mail adrese za područje za članstvo) ostaju nepromenjeni.

Pravila o privatnosti: https://www.newsletter2go.ch/datenschutz-uebersicht/

Gugl analize

Ova web lokacija koristi Google Analitics, uslugu web analize kompanije Google Inc. (u nastavku: „Google“). Google analitika koristi „kolačiće“, koji su tekstualne datoteke postavljene na vaš računar, kako bi pomogla veb lokaciji da analizira kako korisnici koriste sajt. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju ove veb stranice obično se prenose na Google server u SAD i tamo čuvaju. Međutim, u slučaju da je IP anonimizacija aktivirana na ovoj veb stranici, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru pre nego što se to desi.

Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti preneta na Google server u SAD i tamo skraćena. Google će koristiti ove informacije u svrhu procene vašeg korišćenja veb-sajta, sastavljanja izveštaja o aktivnostima veb-sajta za operatere veb-sajta i pružanja drugih usluga u vezi sa aktivnostima veb-sajta i korišćenjem interneta. Google takođe može preneti ove informacije trećim licima kada to zahteva zakon ili kada takve treće strane obrađuju informacije u Google-ovo ime. IP adresa koju vaš pregledač prenosi u okviru Google analitike nije spojena sa drugim podacima iz Google-a.

Awin Partnerski program

Mi vodimo partnerski program pod nazivom Avin. Izdavači koriste banere da privuku kupce koji dolaze na našu veb stranicu. Kolačići (pogledajte odeljak: Kolačići) se koriste za praćenje iznosa kredita za koje je prijavljen i koji se čuvaju u Avin programu. U Avin-u se ne čuvaju lični podaci. Smernice objavljene u ovoj politici privatnosti primenjuju se na rukovanje podacima uskladištenim na našim sistemima.

Prisustvo na mreži u društvenim medijima

Održavamo onlajn prisustvo u okviru društvenih mreža i platformi kako bismo mogli da komuniciramo sa kupcima, zainteresovanim stranama i korisnicima koji su tamo aktivni i da ih informišemo o našim uslugama. Kada pristupate odgovarajućim mrežama i platformama, primenjuju se odredbe i uslovi i smernice za obradu podataka njihovih odgovarajućih operatera.

Osim ako je drugačije navedeno u našoj politici privatnosti, obrađujemo podatke korisnika ako komuniciraju sa nama u okviru društvenih mreža i platformi, npr. pišite članke o našem prisustvu na mreži ili nam pošaljite poruke.

Dodaci za društvene medije

Integrisali smo dugmad društvenih medija sledećih kompanija na našoj veb stranici. Dodatke možete prepoznati po tome što su označeni odgovarajućim logotipom.

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
 • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
 • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
 • XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Germany)
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
 • Foursquare, 50 W 23rd St, 8th Floor, New York, NY 10010.
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA
 • Tumbir, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA

U okviru naše onlajn ponude, funkcije i sadržaji ovih usluga mogu biti integrisani. Ovo uključuje sadržaj kao što su slike, video snimci ili tekst i dugmad koja omogućavaju korisnicima da izraze svoje favorite u vezi sa sadržajem, autorima sadržaja ili da se pretplate na naše članke. Ako su korisnici članovi platformi, platforma može da dodeli poziv gore pomenutim sadržajima i funkcijama profilima korisnika tamo.

Facebook piksel, prilagođena publika i Facebook konverzija

U okviru naše onlajn ponude, zbog naših legitimnih interesa u analizi, optimizaciji i ekonomskom funkcionisanju naše onlajn ponude iu ove svrhe, koristi se takozvani „Fejsbuk piksel“ društvene mreže Facebook, kojom upravlja Facebook Inc, 1 Hacker Vai, Menlo Park, CA 94025, SAD, ili ako imate prebivalište u EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Skuare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Fejsbuk“).

Facebook je sertifikovan u skladu sa Ugovorom o zaštiti privatnosti i na taj način nudi garanciju za usklađenost sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacishield.gov/participant?id=a2zt0000000GnivAAC&status=Active).

S jedne strane, Facebook piksel omogućava Fejsbuku da odredi posetioce naše onlajn ponude kao ciljnu grupu za prikazivanje reklama (tzv. „Fejsbuk oglasi“). Shodno tome, koristimo Facebook piksel da bismo prikazali Facebook oglase koje smo postavili samo onim korisnicima Fejsbuka koji su takođe pokazali interesovanje za našu onlajn ponudu ili koji pokazuju određene karakteristike (npr. interesovanja za određene teme ili proizvode određene na na osnovu posećenih veb lokacija) koje prenosimo na Fa-cebook (tzv. „prilagođena publika“). Uz pomoć Facebook piksela, takođe želimo da osiguramo da naši Facebook oglasi odgovaraju potencijalnom interesovanju korisnika i da ne izgledaju kao dosadni. Facebook piksel nam takođe omogućava da pratimo efikasnost Facebook oglasa u svrhe statistike i istraživanja tržišta tako što vidimo da li su korisnici preusmereni na našu veb stranicu nakon što kliknu na Facebook oglas (tzv. „konverzija“).

Obrada podataka od strane Facebook-a odvija se u okviru Facebook-ove Politike korišćenja podataka. Shodno tome, opšte informacije o prikazivanju Facebook oglasa, u Politici korišćenja Facebook podataka: https://www.facebook.com/polici.php. Konkretne informacije i detalji o Facebook pikselu i njegovoj funkcionalnosti mogu se naći u oblasti pomoći za Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Možete da prigovorite prikupljanju putem Facebook piksela i korišćenju vaših podataka za prikaz Facebook oglasa. Da biste kontrolisali koje vrste oglasa vam se prikazuju u okviru Facebook-a, možete da odete na stranicu osnovanu na Fa-cebook-u i pratite uputstva o podešavanjima oglašavanja zasnovana na korišćenju: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . Podešavanja su nezavisna od platforme, što znači da se primenjuju na sve uređaje, kao što su desktop računari ili mobilni uređaji.

Takođe možete da odustanete od upotrebe kolačića za merenje publike i reklamne svrhe tako što ćete posetiti stranicu za isključivanje Inicijative za mrežno oglašavanje (http://optout.netvorkadvertising.org/) i dodatno veb lokaciju SAD (http:/ /www.aboutads.info/choices) ili evropski veb-sajt (http://www.iouronlinechoices.com/uk/iour-ad-choices/).

YouTube

Naša veb lokacija integriše video snimke sa YouTube sajta kojim upravlja Google. Operater stranica je YouTube, LLC, 901 Cherri Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. Kada posetite neki od naših sajtova koji sadrži YouTube video, uspostavlja se veza sa YouTube serverima. Ovo govori YouTube serveru koju ste od naših stranica posetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube nalog, dozvoljavate YouTube-u da poveže vaše ponašanje prilikom pregledanja direktno sa vašim ličnim profilom. Ovo možete sprečiti tako što ćete se odjaviti sa svog YouTube naloga. YouTube se koristi u interesu atraktivne prezentacije naših onlajn ponuda. Ovo predstavlja legitiman interes u smislu čl. 6 st. 1 lit. f DSGVO.

Google Maps

Ova veb lokacija koristi Google Maps API za vizuelni prikaz geografskih informacija. Kada koristite Google mape, Google takođe prikuplja, obrađuje i koristi podatke o korišćenju funkcija mape od strane posetilaca. Detaljnije informacije o obradi podataka od strane Google-a možete pronaći u Google informacijama o zaštiti podataka. Tamo takođe možete promeniti podešavanja zaštite ličnih podataka u centru za zaštitu podataka.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Webfonts

Da bismo naš sadržaj prikazali ispravno i grafički privlačan u svim pregledačima, koristimo biblioteke skripti i fontova kao što su Google veb fontovi na ovoj veb lokaciji (https://www.google.com/webfonts/). Google veb fontovi se prenose u keš vašeg pretraživača da bi se izbeglo višestruko učitavanje. Ako pregledač ne podržava Google veb fontove ili sprečava pristup, sadržaj će biti prikazan u podrazumevanom fontu.

Pozivanje biblioteka skripti ili biblioteka fontova automatski pokreće vezu sa operaterom biblioteke. Teoretski je moguće - iako je trenutno nejasno da li i u koju svrhu - da operateri takvih biblioteka prikupljaju podatke.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD Pravila o privatnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Mesto jurisdikcije i merodavno pravo

Za sve sporove koji proizilaze iz ili u vezi sa ovom izjavom o zaštiti podataka, Baden se slaže kao isključivo mesto jurisdikcije. Handeys GmbH zadržava pravo da pokrene spor pred svim drugim sudovima koji bi inače bili nadležni za vas. Na ovu izjavu o zaštiti podataka isključivo se primenjuje švajcarski zakon.

Impresum / Odgovoran za prikupljanje podataka

Handeys GmbH, Bahnhofplatz 1, 5400 Baden - Juni 2018